Ukapljeni naftni plin (UNP)

UNP ili LPG

Jeste li znali da Ukapljeni naftni plin nema mirisa? Radi sigurnosti mu se dodaju tvari kako bi se mogao otkriti u slučaju propuštanja (primjerice etan-etiol ili tetrahidro-tiofen). UNP kod nas je najpoznatiji pod nazivom “propan – butan” jer je sačinjen od smjese ta dva plina. Međunarodno je poznat po kratici LPG prema engleskom nazivu “Liquefied Petroleum Gas”. Dobiva se rafiniranjem sirove nafte u rafinerijama (38%) ili izdvajanjem propana i butana iz prirodnog zemnog plina (62%).

Upotreba

Posjeduje izvanredna ekološka svojstva jer izgara bez dima i čađe. Najčešće se koristi u kućanstvima i ugostiteljstvu u svrhu pripremanja hrane. Kako mu je volumen smanjen čak 270 puta (dok se nalazi u kapljevitom stanju), to ga čini veoma pogodnim za prijevoz, rukovanje i skladištenje.

Plin za kampiranje dolazi u najmanjim spremnicima od 3 i 5 kg. Plin za kućanstvo u bocama od 7.5 i 10 kg, dok onaj za ugostiteljstvo uglavnom u bocama od 10 i 35 kg.

Prednosti korištenja Ukapljenog naftnog plina

Uz već spomenute prednosti jednostavnog prijevoza i skladištenja, ukapljeni naftni plin je pogodan za korištenje i zbog:

  • visokog stupnja iskorištenja energije
  • korištenja bez gubitaka (jer nema pripremnih faza za korištenje)
  • može se kombinirati sa drugim gorivima
  • sigurnog rukovanje plinskim uređajima
  • jednostavnog održavanje plinske infrastrukture
  • njegovim korištenjem se smanjuje emisija štetnih plinova (poglavito ugljikovog dioksida i dušikovih oksida)
Call Now Button

Bota Dental

Zatražite termin ili pošaljite upit: